Key Switches and Locks


Nalezeno 22 výrobků na 2 stránkách.

KS-31

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Switch.method: OFF-ON; Key: flat

KS-31/225

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Switch.method: OFF-ON; Key: flat

KS-32

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Switch.method: OFF-ON; Key: flat

KS-33

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Switch.method: OFF-ON; Key: round

KS-34

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Switch.method: OFF-ON; Key: flat

KS-38

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Switch.method: OFF-ON; Key: round

KS-39

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Cutout: Ø12mm; Key: flat; 90°

KS-40

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Cutout: Ø12mm; Key: round; 90°

KS-41

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Switch.method: OFF-ON; Key: flat

KS-41-S

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Switch.method: OFF-ON; Key: flat

KS-42

Switch: key switch; Stabl.pos: 1; Switch.method: OFF-(ON); 90°

KS-43

Switch: key switch; Stabl.pos: 3; Switch.method: OFF-ON-ON

KS-44

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Switch.method: OFF-ON; Key: flat

KS-45

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Switch.method: ON-ON; Key: flat

KS-46

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Switch.method: ON-ON; Key: flat

KS-47

Switch: key switch; Stabl.pos: 2; Switch.method: OFF-ON; Key: flat